Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

KONTAKT

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Siedziba Stowarzyszenia:
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum

tel.: (0-55) 640-40-50
fax: (0-55) 640-40-42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta Stowarzyszenia: 96 8309 0000 0001 8096 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sztumie

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.   Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działań na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Zespołem Szkół.

3.   Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4.   Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

6.   Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.   Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Doprowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7a. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego (PKD 94 99 Z -  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność nieodpłatna).


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 8.    Celem Stowarzyszenia jest:

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na wszechstronny rozwój szkoły,
 • partnerstwo z organami samorządowymi w zakresie realizacji programów rozwojowych,
 • tworzenie własnych programów mających na celu realizację zadań szkoły,
 • wszechstronna promocja szkoły,
 • wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego szkoły,
 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów społecznych,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej i organizacyjnej oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • wspieranie inicjatyw w zakresie korzystania z wszelkiego rodzajów programów pomocowych,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
 • działania wspierające rozwój dzieci i młodzieży,
 • działalność gastronomiczną,
 • działalność związaną z organizacją targów i wystaw,
 • kierowanie w zakresie działalności społecznej,
 • rozwój kultury fizycznej i sportu
 • organizowanie, współorganizowanie projektów i imprez artystycznych, kulturalnych irekreacyjno-sportowych
 • pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających

c)    honorowych.

11.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)   złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)   przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym  staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)   korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)   udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie,

d)   zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)   regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, pozatym posiadają takie praw jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)   wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału  w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

25. Władzami Stowarzyszenia są:  

a)   Walne Zgromadzenie Członków,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja władz.

a)   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,

b)   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział:

a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b)   uchwalanie zmian statutu,

c)   wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)   udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)    uchwalanie budżetu,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a)   realizacja celów Stowarzyszenia,

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)   sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)   zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)   przyjmowanie i skreślanie członków,

i)    egzekwowanie składek członkowskich

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego, zastępcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim wzwiązku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lubprzestępstwo skarbowe.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)   składnie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż opołowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)   ze składek członkowskich,

b)   darowizn, spadków, zapisów,

c)   dotacji i ofiarności publicznej,

d)   z dochodów ze zorganizowanych imprez służących realizacji celów statutowych,

e)   z dochodów z majątku Stowarzyszenia.

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

44a. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest nadziałalność pożytku publicznego.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składnia innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

49. Statut zabrania

    - udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie  organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lubpowinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

    - przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

    - wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

    - zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wstosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

W naszej szkole zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza. Wszystkich, którzy pragną włączyć się do współpracy przy budowaniu tej inicjatywy, prosimy o kontakt z dyrekcją ZS.

logo stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Kontakt Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia